Bùi Thị Lệ
  • Bùi Thị Lệ
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch Công đoàn
  • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007