Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Đặng Tiến Dũng
 • Đặng Tiến Dũng
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư Đoàn trường