Nguyễn Thành Công
 • Nguyễn Thành Công
 • Chi bộ Tổ 4
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982004748
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/08/2007
Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Chi bộ Tổ 4
 • Tổ trưởng
 • 0905681456
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Chi bộ Tổ 4
 • Thư ký Hội đồng
 • 0905090321
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Chi bộ Tổ 4
 • 0914493151
 • Sinh ngày: 20/8/1983; Quê quán: Hoàng Hóa - Thanh Hóa; Ngày vào ngành: 01/9/2009.
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Chi bộ Tổ 4
 • Chủ tịch Công đoàn
 • 0901999249
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Trần Quang Lực
 • Trần Quang Lực
 • Chi bộ Tổ 4
 • 0987135689
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/15/2009
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Chi bộ Tổ 4
 • Tổ phó
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Chi bộ Tổ 4
 • Tổ phó, Bí thư Chi bộ tổ 4
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006