Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ Tổ 1
 • 0985639456
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Tổ phó
 • 0986300199
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Nguyễn Thị Ngọ
 • Nguyễn Thị Ngọ
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Sinh ngày: 11/7/1980; Quê quán:Phù Mỹ - Bình Định; Ngày vào ngành: 09/9/2003.
Hồ Thị Minh Thư
 • Hồ Thị Minh Thư
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Sinh ngày: 10/6/1986; Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi; Ngày vào ngành: 01/12/2010.
Dương Hùng Vĩ
 • Dương Hùng Vĩ
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Sinh ngày: 15/12/1984; Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam; Ngày vào ngành: 26/9/2007.