Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Tổ Sinh - Công nghệ
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Hồ Thị Minh Thư
 • Hồ Thị Minh Thư
 • Tổ Sinh - Công nghệ
Dương Hùng Vĩ
 • Dương Hùng Vĩ
 • Tổ Sinh - Công nghệ
Nguyễn Thị Ngọ
 • Nguyễn Thị Ngọ
 • Tổ Sinh - Công nghệ