Trần Thị Thu Hương
 • Trần Thị Thu Hương
 • Tổ Hóa học
 • Tổ trưởng
Trần Văn Trung
 • Trần Văn Trung
 • Tổ Hóa học
 • Tổ phó
Đặng Tiến Dũng
 • Đặng Tiến Dũng
 • Tổ Hóa học
 • Phó bí thư Đoàn trường
Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Tổ Hóa học
Hồ Thị Huệ
 • Hồ Thị Huệ
 • Tổ Hóa học
Đặng Thị Lan
 • Đặng Thị Lan
 • Tổ Hóa học
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Tổ Hóa học
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Tổ Hóa học