Lê Thị Chung
 • Lê Thị Chung
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Cù Chính Bình
 • Cù Chính Bình
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy
Nguyễn Thành Công
 • Nguyễn Thành Công
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/08/2007
Nguyễn Xuân Sinh
 • Nguyễn Xuân Sinh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng:29/6/2011