Lê Thị Chung
 • Lê Thị Chung
 • Chi bộ Tổ 1
 • Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Chi bộ Tổ 1
 • Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Trịnh Công Thành
 • Trịnh Công Thành
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 04/03/2010
 • Hồ Thị Lan Phương
 • Chi bộ Tổ 1
 • Kế toán, Tổ trưởng
Trương Thị Vận
 • Trương Thị Vận
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ phó
 • 0941331879
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • Chi bộ Tổ 1
 • Bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • Chi bộ Tổ 1
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Lê Thị Kim Hoa
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Chi bộ Tổ 1
 • Ngày kết nạp Đảng: 09/4/2015
Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà
 • Chi bộ Tổ 1
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Chi bộ Tổ 1
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Chi bộ Tổ 1