Lê Thị Chung
  • Lê Thị Chung
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Thành Công
  • Nguyễn Thành Công
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng
  • Ngày kết nạp Đảng: 15/08/2007
Nguyễn Văn Dung
  • Nguyễn Văn Dung
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng