Cù Chính Bình
 • Cù Chính Bình
 • Chi bộ Tổ 2
 • Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy
Nguyễn Xuân Sinh
 • Nguyễn Xuân Sinh
 • Chi bộ Tổ 2
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905771179
 • Ngày kết nạp Đảng:29/6/2011
Nguyễn Hồng Quang
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Chi bộ Tổ 2
 • Bí thư Chi bộ Tổ 2
 • 0905016479
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/02/2009
Võ Thị Vân
 • Võ Thị Vân
 • Chi bộ Tổ 2
 • Tổ trưởng
Đỗ Văn Đào
 • Đỗ Văn Đào
 • Chi bộ Tổ 2
 • 0961172159
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Hồ Thị Quỳnh Giao
 • Hồ Thị Quỳnh Giao
 • Chi bộ Tổ 2
 • Tổ phó, Phó bí thư Chi bộ Tổ 2
 • Ngày kết nạp Đảng: 12/12/2008
Hoàng Minh Khánh
 • Hoàng Minh Khánh
 • Chi bộ Tổ 2
 • 0918534748
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2013