Nguyễn Thành Công
 • Nguyễn Thành Công
 • Chi bộ Tổ 2
 • Phó hiệu trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/08/2007
Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Chi bộ Tổ 2
 • Bí thư Chi bộ tổ 4, Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Chi bộ Tổ 2
 • Thư ký Hội đồng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Chi bộ Tổ 2
 • Phó bí thư Chi bộ Tổ 2
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Chi bộ Tổ 2
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Chi bộ Tổ 2
 • Chủ tịch Công đoàn
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Chi bộ Tổ 2
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Chi bộ Tổ 2
 • Tổ phó
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Chi bộ Tổ 2
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Chi bộ Tổ 2
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Trần Quang Lực
 • Trần Quang Lực
 • Chi bộ Tổ 2
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/15/2009
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Chi bộ Tổ 2