Trần Thị Thanh Huyền
 • Trần Thị Thanh Huyền
 • Tổ Văn
 • Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ
 • 0935722473
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/6/2012
Lê Thị Bé
 • Lê Thị Bé
 • Tổ Văn
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2015
Lê Minh Dương
 • Lê Minh Dương
 • Tổ Văn
Nguyễn Thị Hà
 • Nguyễn Thị Hà
 • Tổ Văn
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/10/2011
Nguyễn Thị Nhung
 • Nguyễn Thị Nhung
 • Tổ Văn
Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Tổ Văn
Hoàng Thị Khánh Ly
 • Hoàng Thị Khánh Ly
 • Tổ Văn
Nguyễn Hồng Quang
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Tổ Văn
 • Bí thư Chi bộ Tổ 2
 • 0905016479
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/02/2009
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Tổ Văn