Trịnh Công Thành
 • Trịnh Công Thành
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 04/03/2010
Nguyễn Thị Hường
 • Nguyễn Thị Hường
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • Tổ phó
Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • Bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Ngô Sỹ Đức
 • Ngô Sỹ Đức
 • Tổ Thể dục - GDQP
Đỗ Ngọc Minh
 • Đỗ Ngọc Minh
 • Tổ Thể dục - GDQP
Hồ Văn Tứ
 • Hồ Văn Tứ
 • Tổ Thể dục - GDQP