Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Bùi Thị Kim Đức
 • Bùi Thị Kim Đức
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • 01658265835
 • Ngày kết nạp Đảng: 24/5/2008
Bùi Thị Như Dung
 • Bùi Thị Như Dung
 • Tổ Ngoại ngữ
Hồ Nguyên Mỹ Linh
 • Hồ Nguyên Mỹ Linh
 • Tổ Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Tổ Ngoại ngữ
Lê Thị Bích Ngọc
 • Lê Thị Bích Ngọc
 • Tổ Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Kiều Nhân
 • Nguyễn Thị Kiều Nhân
 • Tổ Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Lưu Thủy
 • Nguyễn Thị Lưu Thủy
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Hoàng Anh Loan
 • Tổ Ngoại ngữ