Lê Thị Chung
 • Lê Thị Chung
 • Đảng bộ
 • Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Cù Chính Bình
 • Cù Chính Bình
 • Đảng bộ
 • Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy
Nguyễn Thành Công
 • Nguyễn Thành Công
 • Đảng bộ
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982004748
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/08/2007
Nguyễn Xuân Sinh
 • Nguyễn Xuân Sinh
 • Đảng bộ
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905771179
 • Ngày kết nạp Đảng:29/6/2011
Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • 0905681456
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Đảng bộ
 • Thư ký Hội đồng
 • 0905090321
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Đảng bộ
 • 0914493151
 • Sinh ngày: 20/8/1983; Quê quán: Hoàng Hóa - Thanh Hóa; Ngày vào ngành: 01/9/2009.
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Đảng bộ
 • Chủ tịch Công đoàn
 • 0901999249
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Trần Quang Lực
 • Trần Quang Lực
 • Đảng bộ
 • 0987135689
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/15/2009
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Đảng bộ
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Đảng bộ
 • Tổ phó, Bí thư Chi bộ tổ 4
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006
Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • 0905686105
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Đảng bộ
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Đảng bộ
Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ Tổ 1
 • 0985639456
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • 0986300199
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Trần Thị Thanh Huyền
 • Trần Thị Thanh Huyền
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ
 • 0935722473
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/6/2012
Lê Thị Bé
 • Lê Thị Bé
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2015
Nguyễn Thị Hà
 • Nguyễn Thị Hà
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/10/2011
Nguyễn Hồng Quang
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Đảng bộ
 • Bí thư Chi bộ Tổ 2
 • 0905016479
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/02/2009
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Đảng bộ
Võ Thị Vân
 • Võ Thị Vân
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
Đỗ Văn Đào
 • Đỗ Văn Đào
 • Đảng bộ
 • 0961172159
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Hồ Thị Quỳnh Giao
 • Hồ Thị Quỳnh Giao
 • Đảng bộ
 • Tổ phó, Phó bí thư Chi bộ Tổ 2
 • Ngày kết nạp Đảng: 12/12/2008
Hoàng Minh Khánh
 • Hoàng Minh Khánh
 • Đảng bộ
 • 0918534748
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2013
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • 0986051502
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Bùi Thị Kim Đức
 • Bùi Thị Kim Đức
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Đảng bộ
 • 01658265835
 • Ngày kết nạp Đảng: 24/5/2008
Trịnh Công Thành
 • Trịnh Công Thành
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • 0905259678
 • Ngày kết nạp Đảng: 04/03/2010
Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • Đảng bộ
 • Bí thư Đoàn trường
 • 01682574964
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • Đảng bộ
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Trần Quốc Hoàn
 • Trần Quốc Hoàn
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • 0916458485
 • Ngày kết nạp Đảng 03/9/2004
Trương Thị Vận
 • Trương Thị Vận
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • 0941331879
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Lê Thị Kim Hoa
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Đảng bộ
 • 0918662289
 • Ngày kết nạp Đảng: 09/4/2015