Cù Chính Bình
 • Cù Chính Bình
 • Chi bộ Tổ 3
 • Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy
Nguyễn Xuân Sinh
 • Nguyễn Xuân Sinh
 • Chi bộ Tổ 3
 • Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng:29/6/2011
Trần Thị Thanh Huyền
 • Trần Thị Thanh Huyền
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ trưởng, Phó bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/6/2012
Võ Thị Vân
 • Võ Thị Vân
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ trưởng
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Hà Thị Hồng
 • Hà Thị Hồng
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ phó
Bùi Thị Kim Đức
 • Bùi Thị Kim Đức
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Hà
 • Nguyễn Thị Hà
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/10/2011
Lê Thị Bé
 • Lê Thị Bé
 • Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2015
 • Khương Thị Hằng
 • Chi bộ Tổ 3
Hoàng Minh Khánh
 • Hoàng Minh Khánh
 • Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2013
Đỗ Văn Đào
 • Đỗ Văn Đào
 • Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Chi bộ Tổ 3
 • 01658265835
 • Ngày kết nạp Đảng: 24/5/2008
Nguyễn Hồng Quang
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/02/2009
Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Chi bộ Tổ 3
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chi bộ Tổ 3