Trần Thị Thanh Huyền
 • Trần Thị Thanh Huyền
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ
 • 0935722473
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/6/2012
Lê Thị Bé
 • Lê Thị Bé
 • Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2015
Nguyễn Thị Hà
 • Nguyễn Thị Hà
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/10/2011
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chi bộ Tổ 3
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ trưởng
 • 0986051502
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Bùi Thị Kim Đức
 • Bùi Thị Kim Đức
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Chi bộ Tổ 3
 • 01658265835
 • Ngày kết nạp Đảng: 24/5/2008
Trịnh Công Thành
 • Trịnh Công Thành
 • Chi bộ Tổ 3
 • Tổ trưởng
 • 0905259678
 • Ngày kết nạp Đảng: 04/03/2010
Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • Chi bộ Tổ 3
 • Bí thư Đoàn trường
 • 01682574964
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà
 • Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010