Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
 • Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Trần Văn Trung
 • Trần Văn Trung
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
 • Tổ phó
Hồ Thị Minh Thư
 • Hồ Thị Minh Thư
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Dương Hùng Vĩ
 • Dương Hùng Vĩ
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Nguyễn Thị Ngọ
 • Nguyễn Thị Ngọ
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Đặng Tiến Dũng
 • Đặng Tiến Dũng
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
 • Phó bí thư Đoàn trường
Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Hồ Thị Huệ
 • Hồ Thị Huệ
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Đặng Thị Lan
 • Đặng Thị Lan
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ