Trương Thị Vận
 • Trương Thị Vận
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó
 • 0941331879
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Lê Thị Kim Hoa
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Tổ Văn Phòng
 • 0918662289
 • Ngày kết nạp Đảng: 09/4/2015
Trần Thị Trang
 • Trần Thị Trang
 • Tổ Văn Phòng
 • Thư viện
 • Sinh ngày: 16/10/1983; Quê quán: Hòa An - Cao Bằng; Ngày vào ngành: 01/4/2008.
Trần Thị Hợi
 • Trần Thị Hợi
 • Tổ Văn Phòng
 • Thiết bị
 • 0975761279
 • Sinh ngày: 10/10/1984; Quê quán: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh; Ngày vào ngành: 01/9/2008.
Nguyễn Thị Hằng
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Tổ Văn Phòng
 • Y tế
 • 0949703803
 • Sinh ngày: 10/6/1981; Quê quán: Đông Cương - Thanh Hóa; Ngày vào ngành: 06/01/2010.
Nguyễn Thị Hồng
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Tổ Văn Phòng
 • Thiết bị
 • Sinh ngày: 20/10/1988; Quê quán: Đô Lương - Nghệ An; Ngày vào ngành: 10/4/2010.
 • Hồ Thị Lan Phương
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế toán, Tổ trưởng