• Hồ Thị Lan Phương
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế toán, Tổ trưởng
Trương Thị Vận
 • Trương Thị Vận
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó
 • 0941331879
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Nguyễn Thị Hằng
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Tổ Văn Phòng
 • Y tế
Lê Thị Kim Hoa
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Tổ Văn Phòng
 • Ngày kết nạp Đảng: 09/4/2015
 • Nguyễn Trí Phương
 • Tổ Văn Phòng