Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Tổ trưởng
 • 0905686105
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Nguyễn Thị Hà Giang
 • Nguyễn Thị Hà Giang
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Bùi Thị Hà
 • Bùi Thị Hà
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Nguyễn Thị Thái
 • Nguyễn Thị Thái
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Nguyễn Hoàng Văn
 • Nguyễn Hoàng Văn
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Tổ phó